888 casino 888 - Bấm để vào nền tảng danh tiếng

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

Chức năng, nhiệm vụ của Trung Tâm Ngoại Ngữ – Tin Học TÂY NAM Á

Chức năng
– Tham mưu với Hiệu trưởng, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương trình ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức và sinh viên, học sinh nhà trường và các đối tượng xã hội có nhu cầu. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ công nhận (nội bộ) theo chuẩn đầu ra cho sinh viên nhà trường, đáp ứng yêu cầu xã hội hoặc phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc gia, quốc tế.
– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.
– Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ
– Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo:
+ Chương trình ngoại ngữ: Chủ trì phối hợp với khoa Ngoại ngữ, khoa Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan để tổ chức giảng dạy các lớp tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên, các lớp tiếng Hàn Quốc, tiếng Nga, tiếng Nhật cho sinh viên và những người có nhu cầu đi du học, đi xuất khẩu lao động; tổ chức giảng dạy tin học theo nhu cầu của người học.
+ Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.
– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường.
– Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, chuyển giao các sản phẩm tin học, các dịch vụ kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn ngoại ngữ, tin học.
– Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành chương trình ngoại ngữ, tin học theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuẩn quốc tế và của nhà trường.
– Điều tra nhu cầu học ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin trong và ngoài Trường để có kế hoạch đào tạo.
– Quản lý tài sản của Trung tâm theo qui định của pháp luật và của nhà trường.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

Trả lời